Odpady pobudowlane a ochrona ekologii

Prace budowlane, w tym remont, zburzenie czy też budowanie nowego obiektu budowlanego nieodłącznie wiążą się z wytwarzaniem odpadów, takich jak gruz, odpady i inne śmieci. Właściciel działki, na terenie której są one przechowywane ma ustawowy obowiązek właściwego gospodarowania nimi. W praktyce ogranicza się ono do stosownego selekcjonowania śmieci, a następnie ich wywozu. Poprawna gospodarka odpadami jest dość istotna dla ochrony środowiska naturalnego oraz życia i zdrowia ludzi. Wytwarzanie śmieci pobudowlanych ma negatywny wpływ na wyżej wymienione dobra, które są chronione w polskim porządku prawnym. Odpady, w tym odpady pobudowlane, są to przedmioty i substancje, które są zbędne dla ich posiadacza. Wśród odpadów wymienia się takie, które stwarzają wysokie zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi, a także odpady o zdecydowanie mniejszej szkodliwości. Śmieci zakwalifikowane do grona niebezpiecznych nie mogą być składowane przez posiadacza przez wybrany czas i w jakikolwiek sposób. Wywóz odpadów tego typu musi nastąpić w terminie ustalonym w przepisach prawa. W razie niedopełnienia wspomnianego obowiązku właściciel naraża się na sankcję administracyjnoprawną. Odpady poremontowe, w tym między innymi kruszywo, muszą być należycie przechowywane, co wynika z ich destrukcyjnego wpływu na świat fauny i flory. Gromadzenie gruzu bezpośrednio na glebie jest karygodne. Prowadzi to do zniszczenia naturalnej roślinności w danym miejscu. Powoduje to jednocześnie także zniszczenie zwierzęcych siedlisk, w tym zwłaszcza owadów i płazów. Ze względu na dobro środowiska powinno się zadbać o kontenery na gruz. Wbrew pozorom wynajem kontenerów nie jest bardzo kosztowny. Odpowiednie przechowywanie odpadów poremontowych nie czyni zadość obowiązkowi ich usunięcia. Konieczny jest wywóz gruzu we właściwe miejsce. W sytuacji gdy przerasta to możliwości właściciela powinien powierzyć wywóz śmieci przedsiębiorcy komunalnemu bądź prywatnemu.